Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk

Soorten activiteiten

Opleidingen en evenementen

De Kalender welzijn op het werk publiceert opleidingen en evenementen betreffende welzijn op het werk georganiseerd door de erkende opleidingsinstituten alsook de beroepsverenigingen, de administraties,…

Bijscholing

De Kalender welzijn op het werk publiceert de opleidings-en bijscholingsactiviteiten bestemd voor preventieadviseurs.

In het kader van de bijscholingsactiviteiten mogen enkel de organisatoren vermeld in artikel II.4-30, 1° tot 6° van de codex over het welzijn op het werk een aanvraag tot publicatie op de Kalender welzijn op het werk indienen.

Concreet kunnen de bijscholingsactiviteiten uitsluitend georganiseerd  worden door de volgende organisaties :

  • de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  • de inrichters bedoeld in dit besluit
  • de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;
  • de paritaire comités en de paritaire instellingen voor vorming van werknemers en werkgevers;
  • de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk;
  • andere organisaties die activiteiten organiseren die beantwoorden aan bepaalde criteria, op voorwaarde dat deze activiteiten opgenomen worden in de kalender van de activiteiten van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid die daartoe tenminste een maand vooraf de nodige gegevens dient te verkrijgen

Een bijscholingsactiviteit wordt georganiseerd onder de vorm van studiedagen of seminaries van minstens drie, al dan niet opeenvolgende dagen, met betrekking tot tenminste twee vaardigheden of kennisgebieden bedoeld in de bijlagen II.4-2 tot II.4-7 van de codex over het welzijn op het werk.

Op het einde van het jaar zal een evaluatie gemaakt worden van de gepubliceerde bijscholingen en zal op basis hiervan beoordeeld worden of een organisator in de toekomst nog de toelating krijgt nog langer te publiceren op de kalender welzijn op het werk.

Desgevallend kan de Vaste Operationele Commissie beslissen de publicatie van een bijscholing te schrappen.

Activiteiten toevoegen in de kalender

Eerste stap

Doe een aanvraag voor een account voor de opleiders via het webformulier.

Log in met het profiel dat de juiste rechten heeft om activiteiten in te voeren via deze pagina: https://www.evenementen.werk.belgie.be/nl/user.

Tweede stap

Klik bovenaan links in de zwarte balk op "Content", "Add content", "Event Beswic". Vul het formulier in en klik op "Save". Duid bij de publicatie aan of het om een opleiding, een evenement of een bijscholing gaat.

De Algemene Directie Humanisering van de arbeid onderzoekt uw aanvraag. Als de activiteit voldoet aan de voorwaarden, zal die gepubliceerd worden op de website. Als dat niet het geval is, dan zal u een mail krijgen met de reden van weigering.

Voorwaarden

Criteria om opgenomen te worden in de Kalender welzijn op het werk :

  • de opleiding/ evenement /bijscholing heeft betrekking op minstens één van de domeinen behorend tot welzijn op het werk
  • de opleiding/evenement/bijscholing wordt georganiseerd in één of meerdere van de volgende talen:  Frans, Duits, Nederlands of Engels
  • de opleiding/evenement/bijscholing vindt plaats in België, uitgezonderd de activiteiten georganiseerd door de Europese instellingen : Eurofound, OSHA, ILO, SLIC, presidentschap Europese Unie,…. 
  • Om te worden opgenomen als bijscholing is er de bijkomende voorwaarde dat de opleiding gericht is op de preventieadviseur

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden na aanvraag bij de directeur-generaal van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Gelieve uw aanvraag duidelijk te motiveren en uw positie binnen het welzijnsdomein in België aan te geven

De kwaliteit en de inhoud van de opleiding/evenement/bijscholing opgenomen in de Kalender welzijn op het werk valt onder de verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de vorming en bijscholing van de preventieadviseur vindt u op de website van de FOD, thema Welzijn op het werk > Organisatorische structuren > De preventieadviseur > Vorming en bijscholing van de preventieadviseur