Archief Kalender welzijn op het werk

2021

 1. Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen COVID-19

  Op 21 januari 2021 werd het koninklijk besluit van 5 januari 2021 over de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit is een tijdelijk koninklijk besluit: het zal op een later tijdstip worden ingetrokken, wanneer de pandemie is afgenomen én
  Type evenement
 2. Telewerk, hoe musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s voorkomen?

  Om de COVID-pandemie in te dijken heeft de overheid een uitzonderlijke inspanning gevraagd aan al wie kan telewerken. Een groot aantal werknemers werd gedwongen om(quasi) permanent en gedurende vele maanden te telewerken. Het aantal telewerkers dat 3 of meer dagen telewerkte steeg van 22,6% tot 52,4% tijdens de eerste coronagolf. Maar
  Type evenement
 3. De werking van de ondernemingsraden - webinar

  Dit webinar over de werking en opdrachten van de ondernemingsraad maakt deel uit van de informatiecampagne die op initiatief van de FOD Werkgelegenheid werd georganiseerd naar aanleiding van de sociale verkiezingen in 2020. De ondernemingsraad is vooral een overlegorgaan waarin de werknemersvertegenwoordigers worden geïnformeerd en
  Type evenement
 4. De arbeidsverpleegkundigen: vandaag en morgen

  De Belgian Federation of Occupational Health Nurses organiseert in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hun nationale studiedag op 3 juni 2021 getiteld: "De arbeidsverpleegkundigen: Vandaag en Morgen".
  Type evenement
 5. Aanpassing aan de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft

  Het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2021 publiceerde het koninklijk besluit van 14 augustus 2021 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft. Er wordt een nieuw hoofdstuk ingevoerd, getiteld “Specifieke opdrachten van de externe dienst”. Het KB treedt op 1 januari 2022
  Type evenement
 6. Aanpassing aan de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft

  Het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2021 publiceerde het koninklijk besluit van 14 augustus 2021 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft. Er wordt een nieuw hoofdstuk ingevoerd, getiteld “Specifieke opdrachten van de externe dienst”. Het KB treedt op 1 januari 2022
  Type evenement
 7. Elke organisatie moet volgens de wet een Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk hebben van zodra men één of meerdere werknemers in dienst heeft. Afhankelijk van de activiteit van de organisatie en de hiermee gepaard gaande risico's, maar ook afhankelijk van het aantal werknemers, bepaalt de wet of u een Preventieadviseur
 8. Wordt u geconfronteerd met psychosociale issues (pesterijen, stress en burn-out, ongewenst seksueel gedrag) op de werkvloer en weet u niet hoe u deze moet benaderen? Heeft u vragen over uw onboarding strategie? Wilt u problematisch gedrag aanpakken? Worstelt u met hoge absenteïsmecijfers? Al deze vragen worden op korte tijd behandeld
 9. Elke organisatie moet volgens de wet een Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk hebben van zodra men één of meer werknemers in dienst heeft. De interne preventieadviseur moet aan bepaalde opleidingsvoorwaarden voldoen naargelang de grootte en de activiteit van de onderneming. Het hoogste niveau van veiligheidsopleiding
 10. Webinar over de impact van managementstijlen op het welzijn op het werk

  Wetenschappers van de VUB en de UCL onderzochten hoe managementstijlen een impact hebben op het welzijn van medewerkers. Hun onderzoek legt de stijlen zoals ze op de werkvloer worden gehanteerd, naast die die aan managementscholen worden onderwezen en formuleert aanbevelingen over hun impact op het welzijn van medewerkers. Tijdens dit
 11. Een proactief welzijnsbeleid is niet alleen noodzakelijk omdat het voor elk bedrijf een wettelijke verplichting is. Andere motieven spelen eveneens een grote rol. Ondernemingen bouwen namelijk ook een preventiebeleid uit omwille van hun sociale betrokkenheid, imago, beheersing van de aansprakelijkheidsrisico's of uit economische
 12. Slaagt u er niet in de psychosociale risico's in kaart te brengen en te beheersen? Tasten pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld het welzijn van uw collega's aan? Dreigt u goede medewerkers te verliezen doordat uw welzijnsbeleid nog niet zo performant is zoals u zou willen? Wilt een duurzaam personeelsbeleid, gestoeld op welzijn en
 13. Algemene ADR opleiding voor personen die betrokken zijn bij het wegvervoer van gevaarlijke goederen (vnl. dispatchers, laad- en lospersoneel, goederenbehandelaars, magazijniers, administratieve bedienden, enz.), conform ADR Reglement §1.3. De algemene ADR sensibilisering stelt immers dat het betrokken personeel moet vertrouwd zijn met de
 14. Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het verzenden en vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), het spoor (RID) en over de binnenwateren (ADN), of de met dit vervoer samenhangende laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden omvat, moet één of meer Veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanwijzen
 15. Een maatschappelijk probleem dat in omvang toeneemt: agressie en geweld tegen hulpverleners en ordediensten! Voornamelijk verbale agressie maar we horen ook meer en meer van fysiek geweld tegen mens en materiaal! Wij brengen 7 interessante sprekers rond deze thematiek samen in het provinciehuis van Antwerpen! Iedere deelnemer zal een
 16. Transnationaal goede praktijken event: Preventie van musculoskeletale aandoeningen

  We nodigen u uit om u aan te melden voor het transnationaal goede praktijken event "Preventie van musculoskeletale aandoeningen" dat de focal points van België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk samen organiseren op vrijdag 29 oktober 2021 in het kader van de Europese campagne "Verlicht de last" van EU-OSHA. Dit seminarie kan online
  Type evenement
 17. Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel. De huidige normen betreffende ladingzekering en categorisering op basis van de Belgische wetgeving worden overlopen. Begrippen zoals massa, gewicht, zwaartepunt, versnellingskrachten, verdeling van de lading en voertuigkeuze worden besproken. Tevens wordt er nagegaan wie
 18. Tijdens deze opleiding zet je je tanden in de wetten en procedures rond psychosociaal welzijn op het werk. Met die theoretische achtergrond sta je stukken steviger in de schoenen. Je leert ook om de regels concreet toe te passen in de praktijk. Daarnaast leer je vaardigheden om je functie van vertrouwenspersoon met vertrouwen uit te
 19. Deze bijscholing voor preventieadviseurs zorgt ervoor dat iedere preventieadviseur voldoet aan de plicht tot bijscholing conform de Codex Welzijn op het Werk Boek II. Titel 4 en up-to-date blijft met de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van welzijn op het werk. Op de agenda staan telkens verschillende actuele thema's.
 20. De pandemie en de (verplichte) voorzorgsmaatregelen zorgen ervoor dat het psychosociaal welzijn bij werknemers meer aandacht verdient en krijgt. Tegelijkertijd maken de pandemie en de maatregelen het moeilijker om je rol van vertrouwenspersoon goed op te nemen. Tijdens deze supervisie ontdek je hoe je als vertrouwenspersoon je opdrachten
  Online
 21. Risicoanalyses zijn het nieuwe toverwoord. Maar hoe begin je eigenlijk aan duurzaam risicobeheer? Welke technieken en methoden zijn er en hoe pas ik deze toe? En dan is er reactief en proactief risicobeheer: hoe maak ik de link? Hoe ver staat mijn bedrijf en hoe krijg ik iedereen warm om tijd te investeren in pragmatisch risicobeheer
 22. Sinds 1 januari 2017 word je geconfronteerd met vragen tot re-integratie van langdurig zieken. Maar welke documenten en procedures zijn precies vereist? Wat is jouw rol als preventieadviseur? En welke rol speelt het CPBW? Tijdens deze halve dag ontdek je alles wat je moet weten om de re-integratie van langdurig zieken te laten slagen. Je
 23. Deze opleiding bereidt je via een praktijkgerichte aanpak voor op de implementatie van e-learning binnen je bedrijf. Dankzij deze opleiding leer je op een efficiënte en didactisch verantwoorde manier e-learning modules opstellen die hun steentje bijdragen aan de leercultuur in jouw organisatie. Je doorloopt het volledige proces: van idee
 24. Elke werkgever is verplicht om een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse. De veiligheid van werknemers én bezoekers is uiteraard van groot belang. Ken je de preventieverplichtingen inzake brandpreventie? In deze opleiding leer je een brandrisicoanalyse
 25. Veiligheidssystemen hebben een impact op heel jouw bedrijf. Een goed veiligheidsbeheer vergroot niet alleen de veiligheid binnen jouw onderneming maar verstevigt ook jouw concurrentiepositie. Het verlaagt immers niet enkel de risico's op arbeidsongevallen, maar helpt je ook om de financiële en andere bedrijfsrisico's te beheersen. Je kent
 26. Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door te focussen op brandpreventie neemt de veiligheid toe en bespaar je kosten. Ook het nieuwe KB brand trekt duidelijk de kaart van de brandpreventie en niet die van de brandbestrijding. Het is essentieel
 27. Tijdens deze workshop ontdek je hoe je een beleid dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van je werknemers, opzet in je organisatie. Je ontdekt best practices en tools die je gemakkelijk naar je eigen organisatie vertaalt. Je brengt je eigen cases mee en bespreekt die in groep. Op die manier keer je terug naar je
  Online
 28. Managementsystemen hebben als doel de bedrijfsvoering continu te verbeteren. Dit op verschillende vlakken, waaronder veiligheid en gezondheid. De OHSAS 18001 werd herzien en als ISO 45001 gepubliceerd. Met de ISO 45001-norm beheers je de risico's van je organisatie op het vlak van welzijn en veiligheid en verbeter je prestaties. Tijdens
  Online
 29. De pandemie en de (verplichte) voorzorgsmaatregelen zorgen ervoor dat het psychosociaal welzijn bij werknemers meer aandacht verdient en krijgt. Tegelijkertijd maken de pandemie en de maatregelen het moeilijker om je rol van vertrouwenspersoon goed op te nemen. Tijdens deze supervisie ontdek je hoe je als vertrouwenspersoon je opdrachten
  Online
 30. In deze supervisie ligt de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Sinds 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen waar ze de vaardigheden die ze nodig
 31. Deze bijscholing voor preventieadviseurs zorgt ervoor dat iedere preventieadviseur voldoet aan de plicht tot bijscholing conform de Codex Welzijn op het Werk Boek II. Titel 4 en up-to-date blijft met de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van welzijn op het werk. Op de agenda staan telkens verschillende actuele thema's.
 32. Veiligheid wordt vaak benaderd vanuit een crisissfeer. Pas als er iets misgaat in de organisatie, wordt veiligheid plotseling een hot item. Het is niet verwonderlijk dat werknemers veiligheid vaak als betuttelend en negatief ervaren ... Een al te theoretische invalshoek maakt het bovendien moeilijk om de uiteindelijke gebruikers
 33. Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel: Theorie: Algemene doelstelling: het wegnemen en/of voorkomen van onveilige situaties door het omschrijven van de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de betrokken partijen bij het laden en lossen van vloeistoffen met een tankwagen. Verplichtingen verschillende partijen voor

Archief Kalender welzijn op het werk