Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2018

Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? En welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd? Deze opleiding geeft je inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van interne auditors en de uitvoering ervan.

Doelstellingen

In deze opleiding leer je hoe je zelfstandig een interne audit kan voorbereiden, uitvoeren en rapporteren volgens de principes van de ISO 19011:2018. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de risico's die jouw organisatie zouden kunnen bedreigen. Ook de sociale en communicatieve vaardigheden waarover een interne auditor moet beschikken, komen aan bod. Het verwerven van praktische auditvaardigheden staat centraal in deze training. Praktijkgerichte oefeningen helpen je de verschillende aspecten van procesmatige en geïntegreerde audits onder de knie te krijgen.

Na het volgende van deze opleiding:

  • Kan je een audit voorbereiden: planning, opstellen van vragen
  • Kan je een audit perfect uitvoeren: inleidend gesprek, auditonderzoek, afsluitend gesprek
  • Kan je auditbevindingen duidelijk en concreet rapporteren: rapporteren van bevindingen, beslissen over verbeterende maatregelen
  • Kan je audits opvolgen: uitvoeren van verbeterende maatregelen, vervolgaudit
  • Heb je inzicht in de basisprincipes van een modern risicobeheer en in de integratie van verschillende managementsystemen