Hoe blootstelling aan kwartsstof beperken? De praktische consequenties van de nieuwe regelgeving

Met deze studiedag willen we voornamelijk bijdragen tot een betere voorkoming van een ziekte die in toenemende mate bouwvakkers dreigt te treffen. Het gaat om de oude mijnwerkersziekte of silicosis als gevolg van het inademen van kristalijn silica. Tijdens de studievoormiddag zal enerzijds de evolutie van het aantal en de aard van de arbeidsongevallen in de bouwsector worden geschetst en anderzijds zullen ook de beroepsziekten in de bouw worden besproken. Samen met de betrokken organisaties wordt gezocht naar mogelijke bijkomende initiatieven om de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw te bevorderen.

In het kader van de preventie van beroepsziekten wordt de reglementering over inadembaar kristalijn silica of kortweg kwartsstof aangepast. Deze kankerverwekkende stof wordt opgenomen in de bijlage VI.2-2 ‘Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt’ van de Codex Welzijn op het Werk.  Deze aanpassing van de regelgeving moet aanzetten tot een betere preventie bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij kwartsstof kan vrijkomen. In de praktijk betekent dit dat alle arbeidsmiddelen, indien technisch mogelijk, uitgerust moeten zijn met stofafzuiging of met watertoevoer zodat het kwartsstof neerslaat nog voor het kan worden ingeademd.

Tijdens deze studievoormiddag wordt toegelicht wat de aanpassing van de regelgeving inhoudt. Tevens wordt ingegaan op het blootstellingstellingsniveau aan kwartsstof tijdens courante werkzaamheden op de bouwplaats.

De studievoormiddag wordt afgesloten met  een panelgesprek waarin naast vertegenwoordigers van de sociale partners de directie ‘toezicht welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeidsomstandigheden en Sociaal Overleg’ en de federatie van handelaars in bouwmaterialen zullen uiteenzetten  wat hun inbreng zal zijn  met betrekking tot blootstelling aan kwartsstof.

Voorzitter: Karel Van Damme, voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

Programma

Verwelkoming door de voorzitter

9:00 Evolutie van de arbeidsongevallen in de bouw,  Alexandra De Backer, Fedris,

9:15 Evolutie van de beroepsziekten in de bouw, Joeri Luts, Fedris

9:30 Panelgesprek met afgevaardigden van de sociale partners.

10:00 De nieuwe regelgeving over kwarts. Ir. Danny De Baere, adviseur, AD Humanisering van de Arbeid,  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

10:20 Vraagstelling

10:30 Koffiepauze

10:50 Toelichting bij acties van Toezicht Welzijn op het Werk (TWW), Ir. François Lebeau, inspecteur TWW, directie Luik.

11:05 Toelichting van enkele meetresultaten over blootstelling tijdens werken. Dimitri De Coninck, Adviseur-coördinator, Directie van het laboratorium voor arbeidshygiëne.

11:20 Aandachtspunten bij het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, Adviseur van Constructiv

11:50 Vraagstelling

12:00 Panelgesprek met afgevaardigden van de sociale partners, de beroepsvereniging van de bouwhandelaar en Toezicht Welzijn op het werk van de FOD WASO.

12:50 Vraagstelling

13:00 Broodjeslunch

De studievoormiddag vindt plaats in het Nederlands en het Frans. Er wordt simultaanvertaling voorzien.