Kalender welzijn op het werk

In de Kalender welzijn op het werk worden zowel opleidings- als bijscholingsactiviteiten voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen opgenomen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en door andere instellingen. Meer informatie is terug te vinden in de rubriek Activiteiten van de Kalender welzijn op het werk.

Als u activiteiten wenst in te voeren in de kalender, volg dan de procedure.

Oktober 2022

 1. Re-integratie 2.0 - Webinar

  Op 3 oktober 2022 om 11u organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg een webinar over de nieuwe regels voor re-integratie op het werk na ziekte of ongeval. Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers, dat deel uitmaakt van de Codex over het Welzijn op het Werk, zal binnenkort immers op verschillende
  Type evenement
 2. Deze vijfdaagse opleiding omschrijft en ondersteunt de belangrijke taak van de vertrouwenspersoon. De opleiding beantwoordt aan de wetgeving inzake de preventie van psychosociale risico's op het werk en leert de risico’s te herkennen en te beheersen die gepaard gaan met een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de
 3. Op 2 mei 2019 verscheen het KB binnenlucht. Ken je de nieuwigheden al? Als preventieadviseur is het immers belangrijk dat je de juiste risicoanalyse maakt en maatregelen neemt voor een gezond binnenmilieu. En dat is precies wat je in deze opleiding leert. Ze komt dan ook in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor preventieadviseurs
 4. Agressie, geweld en destructief gedrag vormen een complexe problematiek, ook in het onderwijs. Voorkomen is beter dan genezen. Dit kan door een integrale aanpak en een preventiebeleid. De preventiepiramide is een wetenschappelijk onderbouwd, wijd verspreid instrument voor de ontwikkeling van een positief en integraal preventiebeleid voor
 5. Heb jij alle veiligheidsrisico's van je bedrijf in kaart? Neem jij de juiste veiligheidsmaatregelen? Spring je wel efficiënt om met de aanwezige resources in het bedrijf? Tijdens deze module ontdek je de fundamenten voor een duurzaam veiligheidsbeheer. Je maakt kennis met onderbouwde theorieën met betrekking tot safety management, de
 6. Deze module loodst je door de verschillende artikels en bijlagen van de machinerichtlijn. Definities worden verklaard, essentiële eisen toegelicht en op te leveren documenten doorgesproken. Na deze module ken je de ins en outs van de wetgeving, ook in bijzondere gevallen. Deze module is een onderdeel van het langlopende traject 'Certified
 7. Hoe kan je ongevallen met machines voorkomen? Wat zegt de wetgeving? Welke stappen kan je als preventieadviseur ondernemen? Volg deze opleiding en vind je weg in het web van richtlijnen en normen rond machineveiligheid. Met deze opleiding willen we je een inzicht geven in de machinerichtlijn nu en in de toekomst vanuit het oogpunt van de
 8. Wat doe je wanneer een medewerker geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies? Vaak zitten zowel de medewerker zelf als de collega's met heel wat vragen. Mogen we de collega contacteren? Moeten we ernaar vragen, of net niet? Waar moet rekening mee gehouden worden? In deze opleiding krijg je handvaten aangereikt voor het omgaan met
  Online
 9. Ben je ook geïnteresseerd om te zien hoe ze er bij de Tiense Suikerraffinaderij in slagen om vanuit een ruwe suikerbiet, een prachtig geraffineerd klontje suiker te maken? Schrijf je dan zeker in! De Tiense Suiker, het iconische Belgische merk en zijn al even iconische suikerfabriek. Deze Collega Kom Eens Kijken koppelt meer dan 180 jaar
 10. Heel wat keuringen zijn wettelijk verplicht. Is het plannen, voorbereiden en opvolgen van wettelijke keuringen één van jouw taken? Heb je nood aan informatie en praktische tips om de planning en de opvolging vlot te laten verlopen? Dan is deze opleiding iets voor jou!
 11. Mogen mopjes nu ook al niet meer? Wat moet je weten over ongewenst seksueel gedrag op het werk? In een eerste deel krijg je de wetgeving rond ongewenst seksueel gedrag op het werk op een behapbare manier uitgelegd (30 minuten). In het tweede praktijkgedeelte bespreken we cases, stellingen en vragen van deelnemers (2 uur).
  Online
 12. Tijdens deze online studiedag komen we meer te weten over hoe veilig elektrische voertuigen te gebruiken. Ook krijgen we meer inzicht in de laadinfrastructuur van deze voertuigen. Verschillende sprekers komen aan bod waarbij onder andere stil wordt gestaan bij de algemene principes en brandrisico's. In de namiddag wordt er stilgestaan bij
  Online
 13. Veiligheidssystemen hebben een impact op heel jouw bedrijf. Een goed veiligheidsbeheer vergroot niet alleen de veiligheid binnen jouw onderneming maar verstevigt ook jouw concurrentiepositie. Het verlaagt immers niet enkel de risico's op arbeidsongevallen, maar helpt je ook om de financiële en andere bedrijfsrisico's te beheersen. Je kent
 14. Op deze studiedag komen we samen in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge om meer te weten te komen over hoe veilig elektrische voertuigen te gebruiken. Ook krijgen we meer inzicht in de laadinfrastructuur van deze voertuigen. Verschillende sprekers komen aan bod waarbij onder andere stil wordt gestaan bij de algemene principes en
 15. Op 18 oktober organiseert VerV zijn Ergonomiecongres! Dit zal een dag zijn die ergonomie ademt en iedereen samenbrengt. Elk kan daarbij zijn eigen programma samenstellen door te kiezen uit verschillende parallelle sessies of workshops. Ergonomie staat voor mensgericht ontwerpen of het aanpassen van de omgeving aan de mens. In de industrie
 16. Risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de machinerichtlijn. Ze wordt uitgevoerd voordat een machine een CE-markering krijgt. Ook de wetgeving arbeidsveiligheid verplicht een beoordeling van de risico's op het werk, met als doel een efficiënte risicobeheersing in de onderneming op te zetten. Machines en installaties maken een
 17. Managementsystemen hebben als doel de bedrijfsvoering continu te verbeteren. Dit op verschillende vlakken, waaronder veiligheid en gezondheid. De OHSAS 18001 werd herzien en als ISO 45001 gepubliceerd. Met de ISO 45001-norm beheers je de risico's van je organisatie op het vlak van welzijn en veiligheid en verbeter je prestaties. Tijdens
  Online
 18. Ben je op de hoogte van wat asbest precies is en waar het kan voorkomen? Wil je je beter informeren over de actuele wetgeving rond asbest? Heb je nood aan kennis om de wetgeving in de praktijk, met focus naar preventiemaatregelen, toe te passen? Dan is deze opleiding wat je zoekt.
 19. Als afsluiter van de reeks festiviteiten voor 75 jaar Prebes nodigen wij jullie uit voor een academische zitting die zal doorgaan in Flagey te Brussel. Vanaf 14u30 zijn jullie welkom. Vervolgens komen verschillende sprekers aan het woord: * Welkomstwoord van onze nationale voorzitter Peter De Wilde * Lieve Verboven - Director ILO Office
 20. De sectorale voorwaarden van VLAREM II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten heel wat gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch vaak geconfronteerd met vragen: Hoe moet ik het verplichte register van de opgeslagen hoeveelheden opbouwen? Waar moet ik op letten in de
  Online
 21. Tijdens deze opleiding ontdek je welke aspecten leiden tot overlast bij het werken in open ruimten en hoe je hierop antwoorden formuleert waarmee je het welzijn van je medewerkers bevordert. Daarnaast leer je de impact van de coronacrisis op het werken in open ruimte: mag dit nog bestaan? En zo ja, in welke vorm? Doelgroep Deze opleiding
 22. Werkt jouw organisatie met contractors, uitzendkrachten of leveranciers? Ken jij de specifieke risico's bij werken met derden? Heb je tools nodig om deze te kunnen analyseren en de nodige maatregelen te kunnen nemen? Ontdek hier de verschillende data van dit webinar!
  Online
 23. Deze supervisie is een echt klankbord voor vertrouwenspersonen die worstelen met een actueel dossier. De focus ligt op het bespreken van je eigen cases. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties
  Online
 24. Tijdens deze opleiding geeft een VR-deskundige zijn ervaringen met Seveso III en de werkwijze bij de toetsing aan de drempels, en met welke aspecten/aandachtspunten je hierbij moet rekening houden. De implicaties van een overgang naar een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting worden toegelicht, ook op het vlak van het aanvragen
  Online
 25. Tijdens deze Rond de Tafel sessie gaan we dieper in op de inhoud van de Back-2-Basics sessie rond Ergonomie van 31/05. We gaan bespreken hoe we praktisch aan de slag kunnen, welke tools er voor handen zijn en we gaan samen ervaringen en tips delen. i.s.m. Mensura
 26. Sinds de Russische invasie van Oekraïne staat de Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen hoog op de agenda. Het volbrengen van de energietransitie is noodzakelijk om deze afhankelijkheid af te bouwen. Met de publicatie van het Fit for 55-pakket gaf de Europese Commissie al in juli 2021 het startschot van een grote hervorming
 27. Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken? Schrijf je dan in voor deze opleiding! Dit webinar kan je volgen op verschillende data. Ontdek ze hier!
  Online
 28. Wil je graag begrijpen hoe een ongewenste gebeurtenis in jouw bedrijf is kunnen ontstaan? En hoe je kan voorkomen dat het zich nog eens voordoet? Om vervolgens correcte en gepaste preventiemaatregelen voor te stellen? Deze opleiding onderzoekt niet enkel ongevallen met (ernstig) letsel, maar ook ongevallen met materiële schade
 29. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen geïntegreerd in 1 nieuwe omgevingsvergunning. De administratieve last voor nieuwe (grote) projecten is vereenvoudigd. Tijdens dit webinar ontdekt u hoe
  Online
 30. Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? En welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd? Deze opleiding geeft je inzicht in de
  Online
 31. Er moet voor elk welzijnsdomein een risicoanalyse worden opgesteld, dus ook voor ergonomische belasting. Omdat dit niet beperkt zou blijven tot beeldschermwerk en heffen en tillen, werd er door de VerV (Vlaamse Beroepsvereniging voor ergonomie) een praktijkrichtlijn risicoanalyse uitgewerkt om 12 verschillende ergonomische risico’s te